دریافت فایل جزوه تایپ شده مدیریت مالی 2 دکتر دری| شناسه فایل 40204755

جزوه تایپ شده مدیریت مالی 2 دکتر دری,رنامه ریزی بودجه بندی مالی,تعریف مدیریت مالی,هدف مدیریت مالی,برنامه ریزی مالی,پیش بینی مالی به روش درصد فروش,نرخ رشد داخلی,نرخ رشد پایدار,رابطه بین رشد فروش و نیازهای مالی,عوامل موثر بر رشد,پیش بینی مالی به روش رگرسیون,مقایسه روش درصد فروش با تجزیه وتحلیل رگرسیون,بودجه یا برنامه
مشخصات فایل مورد نظر در مورد جزوه تایپ شده مدیریت مالی 2 دکتر دری آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

ادامه

نیمسال تحصیلی: 95

فهرست مطالب

فصل اول: برنامه ریزی بودجه بندی مالی

تعریف مدیریت مالی

هدف مدیریت مالی

برنامه ریزی مالی

پیشبینی مالی به روش درصد فروش

نرخ رشد داخلی

نرخ رشد پایدار

رابطه بین رشد فروش و نیازهای مالی

عوامل مؤثر بر رشد

پیشبینی مالی به روش رگرسیون

مقایسه روش درصد فروش با تجزیه وتحلیل رگرسیون

بودجه یا برنامه مالی

چارچوب بودجه

بودجه فروش

بودجه تولید

بودجه مواد اولیه مستقیم

بودجه دستمزد مستقیم

بودجه سربار کارخانه

بودجه موجودی کالای پایان دوره

بودجه هزینه های فروش و اداری

بودجه نقدی

صورت سودوزیان بودجه شده

ترازنامه بودجه شده

روش سریع تهیه بودجه

مسائل

فصل دوم: سیاست سرمایه در گردش

تعریف سیاست سرمایه در گردش

مدیریت داراییهای جاری

مدیریت وجه نقد

دوره عملیاتی و گردش وجه نقد

محاسبه دوره عملیاتی و دوره گردش وجه نقد

الف گردش موجودی کالا

ب متوسط دوره گردش موجودی کالا

پ نسبت گردش حسابهای دریافتنی

ت دوره وصول مطالبات

ث گردش حسابهای پرداختنی

ج دوره پرداخت بدهیها

تفسیر دوره گردش وجه نقد

مدیریت اوراق بهادار قابلفروش

مدیریت حسابهای دریافتنی

هزینه فرصت عدم استفاده از تخفیف نقدی

مدیریت موجودی کالا

تعیین میزان مطلوب سفارش موجودی کالا

کمبود موجودی کالا

نقطه تجدید سفارش

مدیریت بدهیهای جاری

اعتبارات تجاری

اوراق تجاری اوراق قرضه کوتاهمدت

وامهای بانکی

الف وامهای بدون وثیقه

ب وامهای با وثیقه

ج اعتبار بانکی

د وام اقساطی

محاسبه بهره

وام مؤسسات مالی تجاری

تأمین مالی از طریق حسابهای دریافتنی

تأمین مالی از طریق موجودی کالا

تأمین مالی از طریق سایر داراییها

استراتژیهای سرمایه در گردش

استراتژیهای دارایی جاری

استراتژیهای بدهی جاری

سیاست مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش

مسائل

فصل سوم: برنامه ریزی سود و تجزیهوتحلیل اهرمها

تجزیهوتحلیل نقطه سربهسر

درآمد کل یا فروش

هزینهها

الف هزینه های ثابت

ب هزینه های متغیر

رابطه سود عملیاتی با سود هر سهم

نقطه سربه سر عملیاتی

حاشیه ایمنی

اهرم عملیاتی

کاربرد درجه اهرم عملیاتی

نقطه سربه سر مالی

اهرم مالی

کاربرد اهرم مالی

نقطه سربه سر کل مرکب

اهرم مرکب

کاربرد اهرم مرکب

کاربرد تجزیه وتحلیل نقطه سربهسر

معایب تجزیه وتحلیل نقطه سربهسر

کاربرد اهرمها

معایب استفاده از اهرمها

مسائل

فصل چهارم: بودجه بندی سرمایهای در شرایط نامطمئن

بازده

نسبت بازده نقدی سود سهام

بازده قیمتی سهام بازده روی سرمایه

نسبت بازده کل

بازده در شرایط نامطمئن

بازده نسبی

ریسک

ضریب تغییرات

مقایسه دو طرح از نظر ریسک و بازده

ریسک گریزی

منابع ریسک

ریسک نوسان نرخ بهره

ریسک بازار

ریسک تجاری

ریسک تورم

ریسک مالی

ریسک نقدینگی

ریسک نرخ ارز

ریسک کشور

انواع ریسک

پرتفوی سبد سرمایه گذاری

بازده پرتفوی

ریسک پرتفوی

منحنی ریسک و بازده

ضریب بتا

رابطه ریسک سیستماتیک و بازده

خط بازار اوراق بهادار

انتخاب پرتفوی بهینه

مسائل

فصل پنجم: ارزش شرکت

سهام عادی

ارزش حق تقدم

سایر ویژگیهای سهام عادی

محاسن انتشار سهام عادی

معایب انتشار سهام عادی

اختیار خرید سهام عادی

ارزش سهام عادی

محاسبه ارزش ذاتی سهام عادی

تأثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام

روش ضریب قیمت به سود هر سهم

عوامل تعیینکننده در ضریب قیمت به سود هر سهم

سهام ممتاز

ویژگیهای سهام ممتاز

انواع سهام ممتاز

سهام ممتاز و ریسک مالی

ارزش سهام ممتاز

مزایای سهام ممتاز

نقاط ضعف انتشار سهام ممتاز

اوراق قرضه

انواع اوراق قرضه

مزایای صدور اوراق قرضه برای شرکت

معایب اوراق قرضه

بازده اوراق قرضه

ریسک اوراق قرضه

ارزش اوراق قرضه

مسائل

فصل ششم: هزینه سرمایه

محاسبه هزینه اجزای سرمایه

هزینه بدهی

هزینه سهام ممتاز

هزینه سهام عادی

هزینه سود انباشته

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت

مسائل

ضمایم

منابع

جزییات بیشتر
  • دریافت فایل پاورپوینت جزوه درسی کتاب و درس مدیریت مالی (1) دکتر مهدی تقوی

  • پاورپوینت دانلود کتاب مدیریت مالی 1 مهدی تقوی,پاورپوینت جزوه مدیریت مالی 1,پاورپوینت جزوه مدیریت مالی دولتی,پاورپوینت حسابداری مالی 1,پاورپوینت تحقیق مدیریت مالی 1,پاورپوینت دانلود کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران,کتاب مالی1,پاورپوینت دانلود رایگان کتاب ابزارهای کلیدی مالی برای مدیران